Vzajemni skladi


Kaj je vzajemni sklad?

Vzajemni sklad je združeno premoženje vlagateljev, ki se pod strokovnim upravljanjem investira v različne delnice, obveznice ter druge vrednostne papirje. Sam sklad ni pravna oseba, ampak združuje premoženje vlagateljev, kar pomeni, da je celotno premoženje last njegovih vlagateljev. Razdeljeno je na enake osnovne dele, ki jih imenujemo enote premoženja oziroma točke.

Primerni so za tiste vlagatelje, ki za direktno investiranje v vrednostne papirje nimajo dovolj znanja, izkušenj ali časa, a si vseeno želijo svoja presežna sredstva plemenititi na kapitalskih trgih, za katere splošno velja, da so dolgoročno najučinkovitejše orodje varčevanja. To pa zato, ker varčevalcem nudijo visoko razpršitev naložb, s tem pa nižje tveganje, visoko likvidnost vloženih sredstev, enostavnost trgovanja, nižje stroške in pozitivne davčne učinke ter dejstvo, da lahko varčujejo z relativno majhnimi zneski, s katerimi brez večjih odrekanj lahko dolgoročno veliko privarčujejo.

Izbira vzajemnega sklada:
- Kakšni so vaši naložbeni cilji oz. za kaj varčujete?
- Koliko sredstev potrebujete za uresničitev zastavljenega cilja?
- Kdaj potrebujete privarčevana sredstva?
- Kakšno tveganje si lahko privoščite?

Vsak vlagatelj mora, preden se odloči za posamezno naložbo, dobro preučiti tveganje, ki ga le-ta prinaša. Pri tem si lahko pomaga s kazalci tveganja ali pregleda krivuljo gibanja sklada v preteklosti.

Pri oblikovanju osebnih naložb velja upoštevati tveganost, donosnost in likvidnost naložbe. Praviloma se struktura ponazarja s piramido, v kateri predstavljajo temelje naložbe z zagotovljenim donosom, nadgradnjo pa vse bolj tvegane naložbe, od katerih pa se pričakuje tudi višji donos.